DISCLAIMER MANAGE MY CREDIT


De applicatie “Manage my credit” van Record Credits (hierna “Manage my credit” genoemd), dat beschikbaar wordt gesteld via de Record Credits website of via de URL www.managemycredit.recordcredits.be, heeft tot doel de gebruiker in staat te stellen zijn contactgegevens bij te werken, bepaalde communicatieparameters zelf te bepalen (toestemming voor het gebruik van zijn e-mailadres voor het verzenden van bepaalde informatie met betrekking tot het beheer van zijn kredieten), een verzoek in te dienen met betrekking tot het aanmaken van een nieuw SEPA-mandaat, zijn huidige kredieten te kunnen raadplegen, om een afrekening van zijn krediet(en) te vragen, en in het geval van hypothecair krediet met bouwperiode, om vrijgave van een bouwschijf te vragen.

De gebruiker erkent en aanvaardt dat de foto's en bestanden die hij oplaadt bij het gebruik van “Manage my credit”, worden opgeslagen op de servers van Record Credits en zijn onderaannemer Stater Belgium NV. Voor zover deze foto's en bestanden persoonsgegevens zijn, is de verwerking van deze gegevens onderworpen aan de bepalingen van de Record Credits Privacyverklaring (beschikbaar via de link https://www.recordcredits.be/nl/gdpr).

De inhoud en de datum van ontvangst en verzending van alle informatie gecommuniceerd via “Manage my credit”, opgeslagen door Record Credits en zijn onderaannemer Stater Belgium NV, op een duurzame elektronische drager, hebben bewijskracht totdat het tegendeel is bewezen, als een origineel ondertekend geschrift op een papieren drager. Dit ontneemt Record Credits niet het recht om de voorlegging van originele documenten te eisen in geval van verdenking van fraude of wanneer een wet- of regelgeving de voorlegging van dergelijke documenten zou vereisen.

Record Credits en zijn onderaannemer Stater Belgium kunnen elke transactie die via “Manage my credit” wordt uitgevoerd, bewijzen met elk geschikt elektronisch middel.

In geval van een aanvraag tot afrekening van één of meer lopende kredieten, zijn de door “Manage my credit” verstrekte gegevens slechts geldig op de datum van de mededeling van de afrekening. De gegevens waarop de afrekening is gebaseerd, zowel die van Record Credits als die van de gebruiker van “Manage my credit”, kunnen veranderen tussen het moment waarop de aanvraag wordt gedaan en het moment waarop het krediet in kwestie daadwerkelijk wordt terugbetaald.

De door “Manage my credit” verstrekte informatie houdt enkel rekening met de wetten en reglementen die in België van kracht zijn op het ogenblik van de aanvraag tot afrekening. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker van “Manage my credit” om na te gaan of mogelijks andere wetten of regelgevingen van toepassing zijn. “Manage my credit” houdt geen rekening met eventuele latere wijzigingen van de geldende wet- of regelgeving in België tijdens het verzoek om een afrekening.

De informatie die door “Manage my credit” wordt verstrekt, wordt uitsluitend ter informatie verstrekt. Op basis van de door de gebruiker verstrekte gegevens en de objectieve veronderstellingen van Record Credits, kunnen deze uitsluitend worden gebruikt als eenvoudige schattingen en beoordelingselementen voor de gebruiker. Er kan geen garantie worden gegeven voor de juistheid en volledigheid van de door “Manage my credit” verstrekte informatie. In geval van tegenstrijdigheid met de aflossingstabel, heeft deze laatste voorrang.

De gebruikers van “Manage my credit” moeten de door “Manage my credit” verstrekte informatie zelf beoordelen in het licht van hun persoonlijke situatie, rekening houdend met hun eigen situatie. De gebruikers van “Manage my credit” blijven uitsluitend en volledig verantwoordelijk voor het vrijwillige gebruik van deze informatie en de gevolgen van hun beslissingen, tenzij Record Credits zich schuldig maakt aan grove nalatigheid of opzettelijke fout en onverminderd de toepasselijke wetgeving.

Record Credits behoudt zich het recht voor om de toegang tot “Manage my credit” op elk moment te beëindigen als het dit wenselijk acht om redenen die verband houden met de veiligheid en stabiliteit van dit platform of, onder voorbehoud van naleving van de juridische kennisgeving die van toepassing kan zijn, om een ​​andere reden.

De gebruiksvoorwaarden van “Manage my credit” en tenzij anders overeengekomen, zijn alle rechten en plichten van Record Credits en de gebruiker onderworpen aan het Belgisch recht. In geval van betwisting zijn de rechtbanken van Brussel exclusief bevoegd.

Elk geschil met betrekking tot het gebruik van “Manage my credit” tegen Record Credits wordt verjaard na een termijn van 3 jaar vanaf de datum van het evenement of het feit dat aanleiding geeft tot de vordering.